0800 11 977
Гореща телефонна линия за пострадали от домашно насилие


Д0МАШНОНАСИЛИЕ

НАСИЛИЕ,ОСНОВАНО
НА ПОЛА

ИМАТЕ ЛИ НУЖДА ОТ ПОМОЩ ?

Разработихме този уебсайт в подкрепа на всеки, попаднал в ситуация на домашно насилие или насилие, основано на пола. Тези ситуации могат да смутят и дори да разрушат живота ви.

Това може да бъде предотвратено.

В следващите страници ще намерите информация за това какво разбира законът под „домашно насилие“ и „насилие, основано на пола“, кой и как може да потърси помощ и кой и как може да окаже помощ в такива случаи.

Текстовете са създадени от експерти с много опит в превенция на насилието и подкрепа за хора, които вече са били в ситуация на насилие.

През 2018 г. този сайт беше създаден като част проект „Картографиране на убийствата на жени в България“. От тогава Български хелзинкски комитет - с други активисти - системно събира и актуализира информация за случаите на умишлени убийства на жени от мъже в България, отразени в медийни публикации в интернет. През 2021 г. разширихме целите и посланията му, за да се превърне в платформа за помощ на пострадали, свидетели и осъществени или потенциални извършители на домашно и основано на пола/джендъра насилие.

КАКВО КАЗВА ЗАКОНЪТ?

Насилието може да бъде физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо. Не е нужно да се е стигнало до крайни форми – опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права също попадат в категорията „насилие“. За да бъде то „домашно“ според текста на законите, трябва да е извършено спрямо роднини, както и спрямо хора, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съжителство на семейни начала.

Насилието над дете е описано специално. То е действие, което води до действителна или вероятна вреда върху здравето, живота, развитието или достойнството на детето. То може да бъде физическо, психическо или сексуално насилие, пренебрегване, търговска или друга експлоатация. Може да се осъществява в семейна, училищна и социална среда.

Всяко домашно насилие, извършено в присъствието на дете, се счита за психическо и емоционално насилие върху детето.

"Основано на пола" е насилие, насочено срещу лице заради пола му. Не всеки акт на основано на пола насилие се счита за престъпление в България. Но често пъти то може да бъде престъпление, наказуемо по общия ред (например системното следене, телесните повреди, убийството и други).

През 2018 г. този сайт беше създаден като част проект „Картографиране на убийствата на жени в България“. През 2021 г. разширихме целите и посланията му, за да се превърне в платформа за помощ на пострадали, свидетели и осъществени или потенциални извършители на домашно и основано на пола/джендъра насилие.